Om Kulturskoleutredningen

Den kommunala musikskolan startades på 40-talet och har sedan dess på många håll utvecklats till att omfatta fler konstformer. Idag används ofta beteckningen kulturskola. Det finns ingen lag som reglerar kulturskolan och det är kommunen som är ansvarig för finansiering och planering av verksamheten. Det finns en kulturskola i nästan alla kommuner och oftast betalar eleverna en terminsavgift som varierar beroende i vilken kommun man bor. Ungefär 400 000 barn går i kulturskola, de allra flesta (76%) deltar i någon form av musikverksamhet.

Det finns stora skillnader mellan olika musik- och kulturskolor i landet. Vissa elevgrupper är överrepresenterade och andra underrepresenterade och det kan därmed finnas hinder för att alla ska kunna delta på jämlika villkor. Det finns inte heller någon lärarutbildning för kulturskolelärare.

Regeringen beslutade därför den 30 april 2015 att tillsätta en utredning för att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Monica Lindgren, professor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet utsågs till särskild utredare. I juni 2016 beslutade regeringen om en förlängning av utredningens uppdrag. Enligt de nya direktiven ska Utredningen redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2016.

Målet med uppdraget är att utredningen ska lämna förslag på hur den kommunala musik- och kulturskolan kan bli mer jämlik och tillgänglig. Därför ska utredningen bland annat ta fram ett kunskapsunderlag om kulturskolan, identifiera hinder för jämlikt deltagande och lämna ett förslag på en nationell strategi för kulturskolan.

Vad gör en utredning?

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra. De kräver därför en särskilt grundlig genomgång innan en proposition kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut. Det kan handla om stora, övergripande frågor som kommer att påverka det svenska samhället under lång tid, eller om mindre, men tekniskt komplicerade frågor.

I sådana sammanhang kan regeringen välja att tillsätta en utredning. Om det är en person som gör utredningen kallas denna för särskild utredare, om det är flera personer kallas det för en kommitté. När utredningen har överlämnat sin rapport till den ansvariga ministern skickas innehållet ut för synpunkter (remiss) till berörda myndigheter och intresseorganisationer. De får då möjlighet att lämna synpunkter innan regeringen skriver själva propositionen. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Direktiv

När regeringen tillsätter en utredning anges riktningen i arbetet i kommittédirektiven. Där framgår vilka frågor utredningen ska svara på och när utredningen ska lämna sitt betänkande.

Läs mer under direktiv

Sekretariat

Sekretariatet består Monica Lindgren som är särskild utredare, huvudsekreterare Ulrika Lindblad och sekreterarna Claes Eriksson och Johanna Lantz.

Läs mer under sekretariatet

Konferenser och möten

En viktig del av uppdraget är att samla in information och kunskap från alla de som jobbar med musik- och kulturskolan på olika vis. Därför anordnas samråd och möten, framförallt under hösten 2015.

Läs mer under kalender för kommande aktiviteter och vad har vi gjort? för genomförda aktiviteter